ติดต่อเรา

About the Organizers

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการรับช่วงการผลิตต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศไทย กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน (BUILD) เพื่อดำเนินบทบาทสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมมานานกว่า 25 ปี โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทผู้ประกอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกับผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมสนับสนุน อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่างแท้จริง

"กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน (BUILD) มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อุตสาหกรรมสนับสนุนของไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล"

ผู้สนับสนุน: กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน (BUILD)
ที่อยู่: 555 ถนน วิภาวดีรังสิต, จตุจักร, กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์: (662) 553 8111 กด 6184, 8265
โทรสาร: (662) 553 8325
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: www.boi.go.th

THAI SUBCON ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2542 โดยสมาชิก เดิมนั้นจะเป็นกลุ่มของการผลิตชิ้นส่วนเป็นส่วนมาก ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อทำกิจกรรมผู้ชื้อพบ ก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดการพัฒนาไปสู่กลุ่มของอุตสาหกรรมการสนับสนุนการผลิตและบริการ ทำให้จำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น มีความเข้มแข็งของกลุ่มพันธมิตร สามารถสนับสนุนในทุกอุตสาหกรรม จนสามารถจัดตั้งขึ้นเป็น "สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย" ในปี 2546 ด้วยกลุ่มสมาชิกที่หลากหลายจึงทำให้ Thai Subcon มีจุดแข็งในการเสนอขายสินค้า และบริการ ทั้ง Whole Set เป็นชุด แบบ One Stop Shopping

ผู้สนับสนุน: สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
ที่อยู่: สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ชั้น 1 ซอยตรีมิตร ถ. พระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: (662) 713 6541
โทรสาร: (662) 713 6542
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: www.thaisubcon.com
ติดต่อ: คุณปิยฉัตร สุขเรือน

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เอเซีย ผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นนำของเอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ของยูไนเต็ด บิสสิเนสมีเดีย จำกัด (มหาชน) ประเทศอังกฤษ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เอเซีย เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงกว่า 110 งาน เผยแพร่ข้อมูลทางด้านธุรกิจที่มีคุณภาพผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ 22 ฉบับและต่อยอดทางธุรกิจให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายผ่านทางช่องทางที่มีประสิทธิภาพเพื่ออุตสาหกรรมด้านนี้โดยเฉพาะแบบ B2B (Business to Business) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกงและมีเจ้าหน้าที่กว่า 650 คน ประจำตาม 15 เมืองใหญ่ในเอเชียและสหรัฐอเมริกา

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้าและกการประชุมเพื่อเชื่อมต่อธุรกิจระดับโลกในประเทศไทย เป็นผู้นำเสนอเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพื่อช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำพาบริษัทของคนไทยสู่ตลาดโลกโดยผ่านสื่อธุรกิจของบริษัท มากกว่า 400 ช่องทางทั้งงานแสดงสินค้าและสิ่งพิมพ์นิตยสารทั้งในและต่างประเทศ

ผู้สนับสนุน: อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย)
ที่อยู่: 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: (662) 036 0500
โทรสาร: (662) 036 0588
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: www.subconthailand.com
ติดต่อ: Ms. Jidakarn Jarhatchaithitikhun

Worldwide Agent